تیوال | Sajad...: به جز حضور تو هیچ چیز این جهان بیکران را جدی نگرفتم
S3 : 03:11:08
به جز حضور تو هیچ چیز این جهان بیکران را جدی نگرفتم ،
حتی عشق را.
حسین پناهی.
چهاردهم مرداد سالروز آسمانی شدن حسین پناهی.
روحش شاد.