تیوال | محمد لهاک ( آقای سوبژه ) درباره نمایش کات داگ:
S3 : 03:24:42
برای من که پرم از فراق قصه نگو