تیوال | شروین دهقان شرق: من مطمئنم در آینده ای نزدیک نه پرنده ای شروع
S3 : 19:54:50

من مطمئنم

در آینده ای نزدیک

نه پرنده ای شروع میکند به خواندن

نه کفتری به خانه باز میگردد.

تمام همسایه ها با هم قهر میکنند

کسی دست کودک خردسال را نمیگیرد،

ماهی از آب خسته میشود.

و ... دیدن ادامه » همه ی آدم های روی زمین تشنه میمانند.

من آینده را خوب تصور میکنم؛

می دانم هیچ ظرفی پر از نعمت نیست

کسی قدر دستان پیر مادر و زحمات و پینه ی دست پدر را نمیداند،

آدم ها عروسک را بیشتر از آدم ها دوست دارند.

پرنده را رها نمیکنند

یکدیگر را به اسم صدا نمیکنند

من میدانم زبان تغییر میکند

زبان فحاشی پادشاهی میکند،

حتی حیوانات حوصله ی همدیگر را ندارند

و همسر جدید پیدا میکنند،

من همه چیز را در فال قهوه ی دختر سر چهار راه دیدم

میگفت هیچ کس و هیچ چیز این دنیا را باور نمیکند،

حتی خودش آرام گفت:

پدرش فال های حافظی که در دستان دخترک بود
دستکاری میکند.. .

شروین دهقان شرق
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید