تیوال | وحید عمرانی: لذت از رنج زاده می شود و شعری که زندگیست از عذاب
S3 : 10:19:15
لذت از رنج زاده می شود
و شعری که زندگیست
از عذاب های شاعری سرگردان
در جهانی که هر روز در آن
از بوسه ای زنده می شود
و به جفایی می میرد
تا تولدی دیگر.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید