تیوال | سید سین درباره فیلم کفشهایم کو: شما گمان بزن عزیزت را الزایمر و پارکینسون و هزار دردو
S3 : 04:17:14
شما گمان بزن
عزیزت را الزایمر و پارکینسون و هزار دردو بلای دیگر بلعیده باشد
همینطوری شنیده باشی یک فیلمی ساخته اند
که بازیگر توی فیلم
رضا کیانیان نیست
پدرت شده
مادرت شده
شاید حتی خودت شده باشد،
یک وقتهایی
همه ی ادمهای توی فیلم شده باشی
بی حواس شده باشی
انتظار پیرت کرده باشد
ترس ابرو دیوانه ات کرده باشد
همه باشی
حتی بدهایی که به جهنم حواله داده شده اند،
و ... دیدن ادامه » این همه بودن نمیگذارد به کسی حق بدهی یا ندهی
فقط
چقدر لذت تلخی بود دیدن این فیلم
چقدر کیانیان خوب زندگی کرده بود توی این نقش
و
چقدر امیدوارم پرینازهای واقعی، گور پدر دنیای پزشکی بگویندو منتطر معجزه باشند...
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید