تیوال | وحید عمرانی: تولد که حاصلش این باشد وای به مرگ! آدمی به راهی می
S2 : 10:42:51
تولد که حاصلش این باشد
وای به مرگ!
آدمی به راهی می رود
که انتخاب او نیست
و کسی نمی داند زیستن
مکافات کدامین گناه است
که از دانۀ گندم و سیب
دوزخ نمی روید!
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید