آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | وحید عمرانی: تولد که حاصلش این باشد وای به مرگ! آدمی به راهی می رود که انتخاب او
S3 : 04:38:01 | com/org
تولد که حاصلش این باشد
وای به مرگ!
آدمی به راهی می رود
که انتخاب او نیست
و کسی نمی داند زیستن
مکافات کدامین گناه است
که از دانۀ گندم و سیب
دوزخ نمی روید!