تیوال | وحید عمرانی: ماه؛ زن سفید زیبایی ست که آه می زاید از مرد سیاه
S2 : 18:47:51
ماه؛
زن سفید زیبایی ست
که آه می زاید
از مرد سیاه زمین.
سیاهی شب...
عشوه ی ماه بود
یا
تردیدِ ستاره؟!
۱۹ مرداد
هر دو.
۱۹ مرداد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید