آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ابوالقاسم کریمی: داستانک:امپراتور/ابوالقاسم کریمی . . . . ساعتی بعد از آنکه فرما
S3 : 04:08:13 | com/org

داستانک:امپراتور/ابوالقاسم کریمی
.
.
.
.
ساعتی بعد از آنکه فرمان جنگ را صادر کردم

فرزند خردسالم پیشم آمد و بدون مقدمه پرسید:

"پدر ما چرا همش در حال جنگیدن هستیم"

هر چند خشمگین شدم از اینکه بدون هماهنگی قبلی فرزندم ... دیدن ادامه ›› به داخل مقر فرماندهی هدایت شده بود...

اما بعد از مکسی کوتاه پاسخ دادم

"چون کشورمان زنده بماند"

فرزندم گفت:

کشور ما با کشتن انسانهای بی گناه سرزمین های دیگر ، زنده میماند؟

همینکه خاستم چیزی بگویم

فرزندم ادامه داد:

"زمین به دست آدمهایی مثل تو ، نابود خواهد شد"

این جمله را فریاد زد

وَ بدون خداحافظی رفت.****

نویسند:ابوالقاسم کریمی

8 خرداد 1398

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید