تیوال | گروه همیاری درباره نمایش دستم را نگیر: خرید بلیت این نمایش به کارگردانی سینا نورائی به صورت
S2 : 16:12:59
خرید بلیت این نمایش به کارگردانی سینا نورائی به صورت اجرا خوانی و مونولوگ هشت بازیگر که دچار معلولیت و کم تونایی جسمی حرکتی هستند همینک آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید