تیوال | گروه همیاری درباره نمایش دستم را نگیر: خرید بلیت این نمایش به کارگردانی سینا نورائی به صورت
S3 : 23:59:15
خرید بلیت این نمایش به کارگردانی سینا نورائی به صورت اجرا خوانی و مونولوگ هشت بازیگر که دچار معلولیت و کم تونایی جسمی حرکتی هستند همینک آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید