آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ابوالقاسم کریمی: داستانک:عشق/ابوالقاسم کریمی . . . . ...تا خواستم حرفی بزنم
S3 : 04:00:34 | com/org

داستانک:عشق/ابوالقاسم کریمی
.
.
.
.

...تا خواستم حرفی بزنم

گفت:

" عشق با علاقه به وجود میاد

با محبت نیرو میگیره

با صمیمت همیشه تازه میمونه....اما اگه اخلاق دُرس ... دیدن ادامه ›› نباشه

عشق پژمرده میشهکدوم گل میتونه توی شوره راز زندگی کنه؟"مادر سعی کرد ، از شکست نجاتم بده

اما من

زمانی فهمیدم

که پل های پشت سرم

خراب شده بود.***

نویسنده:ابوالقاسم کریمی

7 مرداد 1398

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید