تیوال | ابوالقاسم کریمی: داستانک:عشق/ابوالقاسم کریمی . . . . ...تا
S3 : 09:55:49

داستانک:عشق/ابوالقاسم کریمی
.
.
.
.

...تا خواستم حرفی بزنم

گفت:

" عشق با علاقه به وجود میاد

با محبت نیرو میگیره

با ... دیدن ادامه » صمیمت همیشه تازه میمونه....اما اگه اخلاق دُرس نباشه

عشق پژمرده میشهکدوم گل میتونه توی شوره راز زندگی کنه؟"مادر سعی کرد ، از شکست نجاتم بده

اما من

زمانی فهمیدم

که پل های پشت سرم

خراب شده بود.***

نویسنده:ابوالقاسم کریمی

7 مرداد 1398

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید