تیوال | مهسا مهدی درباره نمایش همان چهار دقیقه: کسی مدت زمان دو کار رو میدونه؟نه تیوال و نه ایران نمایش
S3 : 14:45:33
کسی مدت زمان دو کار رو میدونه؟نه تیوال و نه ایران نمایش مدت زمان نمایش رو ننوشتن
محمدرضا برقعی این را دوست دارد
فک کنم اولی هفتاد و دومی کمی بیشتر
۲۳ مرداد
این نمایش ۱ساعته.
چهار دقیقه حدودا ۱ساعت و ربع.
۲۵ مرداد
چهار دقیقه: 80 دقیقه
همان چهار دقیقه: 70 دقیقه
۲۷ مرداد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید