تیوال | الی درباره نمایش جشن: این متن با چیزی که بود بهتر بود با لهجه ی کوچه بازاری
S3 : 16:14:33
الی
درباره نمایش جشن i
این متن با چیزی که بود بهتر بود با لهجه ی کوچه بازاری تهران پیش نمیرفت ، تقریبا هیچی به هیچی ربطی نداشت و خیلی زیاد اذییت کننده بود .
شروع کار خیلی عجیب بد بود !
طراحی صحنه شبیه خونه ی مادر بزرگا بود و کلا بازیگری و کارگردانی از کارای دانشگاهی هم ضعیف تر بود .
امیر مسعود، حمیدرضا مرادی و محسن جوانی این را خواندند
ماهرو رستمی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید