تیوال | f.zkh درباره نمایش فالش خوانی در چهارراه فخرآباد: خیلی خوب بود. بازیهای روان و خوب و متن گیرا. یک لحظه
S3 : 11:01:53
خیلی خوب بود. بازیهای روان و خوب و متن گیرا. یک لحظه نمیتونستی ازش غافل بشی. توصیه میکنم ببینید.