تیوال | مریم حاج محمدی درباره نمایش ریچارد سوم اجرا نمی‌شود: صحنه بدیع تولید موسیقی توسط بدن و اواها جذاب و دوست
S3 : 02:50:11
صحنه بدیع تولید موسیقی توسط بدن و اواها جذاب و دوست داشتنی بود. چهره ها و اکت ها حالت مالیخولیایی و مشوشی رو تداعی میکردند صحنه کمی شلوغ و در هم بود.
نقش رییس کمیسیون، زانیا و ریچارد سوم در درجه اول و بعد، مادر و مایرهولد در درجه دوم و سوم خوب بود ،
مرد پالتو چرمی که نظامی پور بازی میکرد نیز گیرا و تاثیر گذار بود
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید