تیوال | وحید عمرانی: جای خالی ات پیداست در بیشه های تاریک این دل مثل جای
S3 : 22:46:07
جای خالی ات پیداست
در بیشه های تاریک این دل
مثل جای خالی ببرها
در جنگل های مازندران
با اینکه هنوز می توان
ردپای ساتیرها را
در جنگل های پارناسوس یونان جُست
جغرافیایم زخم خورده ست
از دستی سیاه
بیگانه تر از تازیان
شوم تر از رطوبتی استخوان سوز
در سیاهچال های جدایی
در اعماق دوری.
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید