تیوال | الهه هدایتی درباره نمایش گریزلی: شروووع می کنم به دویدن هر قدمی که بر می دارن یه سال
S3 : 22:15:47
الهه هدایتی
درباره نمایش گریزلی i
شروووع می کنم به دویدن
هر قدمی که بر می دارن یه سال از زندگی م میاد جلو چشمم
قدم اول ۲۰سالگی کلاسهای بازیگری
قدم دوم ۲۲ سالگیطلاق
قدم سوم ورش ستگی
قدم چهارم زندان
قدم پنجم دریا
قدم شیشم دریا
قدم هفتم دریا
فدم هشتم دریا
هیچ چی نمی بینم
اشک چشمهام رو گرفته