کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | taghaodi درباره فیلم به دنیا آمدن: فیلم خوبی بود. به رغم اینکه حق سقط جنین را با زن میدانم، بیشترین کاراک
S3 : 18:02:21 | com/org
taghaodi
درباره فیلم به دنیا آمدن i
فیلم خوبی بود. به رغم اینکه حق سقط جنین را با زن میدانم، بیشترین کاراکتری که حرصم را درآورد، الهام کردا بود. بس که قشنگ بازی کرد. در کل طول فیلم، مغزم در حال تجزیه و تحلیل شرایط بود و اینکه نمی‌دانستم حق با کیست. شرایط بغرنجی بود و در آخر یک انسان به این دنیای آشفته اضافه شد!
امیر مسعود این را خواند
حمیدرضا مرادی، رضا بهکام و زهره مقدم این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید