تیوال | taghaodi درباره فیلم گلدن تایم: فیلم عالی بود. حتی اگر با یکی از اپیزودهای آن همذات
S2 : 18:11:28
taghaodi
درباره فیلم گلدن تایم i
فیلم عالی بود. حتی اگر با یکی از اپیزودهای آن همذات پنداری هم نمیکردی، تک تکش برایت ملموس بود. و دردآور. واقعی بود، گزنده و سیلی سرد روزگار که همراه با ادامه فیلم محکم‌تر به صورتت نواخته می‌شد.
باربد این را خواند
حمیدرضا مرادی و امیر مسعود این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید