تیوال | وحید عمرانی: آن دانۀ گندم که جزئی از تن من شد ریشه در خاکی داشت که
S3 : 23:16:01
آن دانۀ گندم
که جزئی از تن من شد
ریشه در خاکی داشت
که زمانی دور
مزار مجنون بود
اما نان تو
از هر جا که بود
بی تردید ...
از گندم خاک لیلی نبود
شاید از خاکی بود
سیرابِ خون
از لبۀ تیغ های مغولان.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید