تیوال | گروه جارچی درباره نمایش مرغ دریایی من: خرید بلیت سانس ویژه و خارج از ظرفیت روز پایانی نمایش
S2 : 20:33:13
خرید بلیت سانس ویژه و خارج از ظرفیت روز پایانی نمایش «مرغ دریایی‌من»، سه شنبه ۵ شهریور (در ۲ سانس ۱۷:۳۰و ۲۱) در تیوال آغاز شد.
گفتنی است این نمایش تمدید نخواهد شد.
مسعود جعفریان و علی ژیان این را خواندند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید