تیوال | Ali Saraf درباره نمایش مرغ دریایی من: مِدود به نظرت اگه تو یِ روز و یِ ساعت و یِ دقیقه همه
S2 : 16:35:33
مِدود به نظرت اگه تو یِ روز و یِ ساعت و یِ دقیقه همه چی نابود شه ، چی میتونه دنیا رو نجات بده ؟
مِدود : ـعـشـقـ

'چ قد فیلسوف بودن روی کاغذ آسون تر از زندگی کردنِ ، مگه نه مامان'
علی ژیان این را خواند
حمیدرضا مرادی، مهسا مهدی و محمد مهدی رودگر این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید