تیوال | محمد لهاک ( آقای سوبژه ): _ شجاعت مرگ رو داری؟ + شجاعت من بیش از مرگه، من جرات
S3 : 19:36:37
_ شجاعت مرگ رو داری؟
+ شجاعت من بیش از مرگه، من جرات فراموش شدن رو دارم.
دایره سرخ | ژان پیر ملویل | ۱۹۷۰