تیوال | mazdak: چشمانت شاید همین امروز را به خاطر بسپارد که چشمان
S3 : 16:43:12
چشمانت شاید
همین امروز را به خاطر بسپارد
که چشمان من ,خسته تر از همیشه , انتظار میکشد ...
آغوشت را که بگشایی
مرگ از میان اندیشه هایم
خواهد گذشت ..
و میدانم شرم دیدگانت
عریانی اندیشه ام را
بیش از این نمی تابد
و میان لبهایمان که
هیچ حدیثی جز سکوت
نخواهد بود
لب بگشای که زبانم میان دهانم
سنگینی میکند..
نازنین اندیشه با تو خوابیدن
ترانه ... دیدن ادامه » نیست
بهانه ایست برای خواب دیدن..

بامدادان شهریور 98
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید