تیوال | گروه همیاری درباره نمایش یک صحنه برای یک نفر: خرید بلیت این نمایش، به نویسندگی پیر ژان، کارگردانی
S3 : 13:19:33
خرید بلیت این نمایش، به نویسندگی پیر ژان، کارگردانی محمود مجیدی و با بازی مهسا مهاجری، محمود مجیدی آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید