تیوال | محمد لهاک ( آقای سوبژه ) درباره نمایش شب بخیر مادر: ما غریبه بودیم در انزوای خانه ای متروک در تبدیل
S3 : 18:05:32
ما غریبه بودیم
در انزوای خانه ای متروک
در تبدیل ثانیه ها به سالها
در تفسیر خاطراتی دروغ
تنها ، اما با هم
و چقدر حمله ها را دوست داشتیم
که سکون و سکوت پاداش بیهوشیمان بود
ما چقدر غریبه بودیم