تیوال | دختر زمستون درباره فیلم عرق سرد: فیلمی که سعی کرده قانون مرد سالارانه ی ایرانی را زیر
S3 : 17:33:24
فیلمی که سعی کرده قانون مرد سالارانه ی ایرانی را زیر سوال ببرد سعی کرده قسمت کوچکی از دردی را که زنان ایران متحمل می شوند را نشان دهد دختری ورزشکار و با جسارت که سودای پیشرفت در سر داد که متاسفانه به خاطر قدرت های نا عادلانه ای که قوانین ایران به شوهرش داده محکوم به فراموش کردن رویاهای خود می شود و در نهایت انتقام کودکانه ای می گیرد که چندان تاثیری در پیشبرد اهدافش نداشته !!
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید