تیوال | دختر زمستون درباره فیلم ایده اصلی: تنها پیامی که از این فیلم گرفتم افراد پیچیده برنده
S3 : 16:29:08
تنها پیامی که از این فیلم گرفتم افراد پیچیده برنده هستند و بازیگران بازی افراد پیچیده همیشه بازنده ! هر چند فکر کنند که بازی را برده اند ولی در واقع باخته اند !
فاطمه ایزدپناه این را خواند
واقعا همینه
۲۴ شهریور
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید