تیوال | دختر زمستون درباره فیلم قسم:
S3 : 10:36:07
وسط فیلم پاشدم !
فاطمه ایزدپناه این را خواند
برای من ندیدم ولی دوست دارم ببینم
۲۴ شهریور
چطور طاقت اوردین که نفهمید اخر فیلم چی می شه؟ من که تا اخرش میخکوب بودم :)
۲۷ شهریور
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید