تیوال | دختر زمستون درباره فیلم ما همه با هم هستیم: شاید این فیلم نمونه ای بارز از افراد جامعه ی ما باشد
S3 : 17:21:11
شاید این فیلم نمونه ای بارز از افراد جامعه ی ما باشد که بی انگیزگی و افسردگی در زندگی آنها رسوخ کرده اما نمی دانند که چه قدر زندگی برایشان ارزشمند است در واقع این فیلم به من این پیام را داد که شاید جامعه ای که فکر می کنیم افسرده است واقعا افسرده نیست فقط فکر می کند که افسرده هست و همین باور و فکر زندگی آنها را مختل می کند!
امیر مسعود این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید