تیوال | الهه هدایتی درباره نمایش کریملوژی: وبا و طاعون و کثافت از دل، وبا و طاعون و کثافت میاد.پس
S3 : 10:43:41
الهه هدایتی
درباره نمایش کریملوژی i
وبا و طاعون و کثافت از دل، وبا و طاعون و کثافت میاد.پس وقتی مردم دهن ندارن برای نعره زدن همون بهتر که وبا بگیرن، طاعون برینن،کثافت بمیرن