تیوال | نسترن درباره فیلم شب‌های روشن: فیلم بسیار ژرف و زیبا، این گونه فیلم ها نشان می دهند
S3 : 10:46:06
نسترن
درباره فیلم شب‌های روشن i
فیلم بسیار ژرف و زیبا، این گونه فیلم ها نشان می دهند که سینمای نجیب خیلی بهتر از سینمای سخیف عشق را نمایش می دهد.
میترا این را خواند
سید حامد حسینیان و فاطمه ایزدپناه این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید