تیوال | گروه همیاری درباره نمایش نقل سرخ: خرید بلیت این نمایش، به نویسندگی آرش عباسی، کارگردانی
S3 : 18:33:29
خرید بلیت این نمایش، به نویسندگی آرش عباسی، کارگردانی سیدامیر حسینی و با بازی سیدامیر حسینی، کیوان عقیلی، علی حاجیلو، مهدی براری، عرفان فرهی با تخفیف روزهای نخست آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید