تیوال | گروه همیاری درباره نمایش دو در شصت (۲ در ۶۰): خرید بلیت این نمایش، به کارگردانی شیرین سرشومی، فریا
S3 : 13:20:05
خرید بلیت این نمایش، به کارگردانی شیرین سرشومی، فریا امامی و با بازی مسعود محمدی آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید