تیوال | عادله گرشاسبی درباره نمایش پنجاه پنجاه: یک سال و چند ماه بی وقفه تلاش کردم، با نقشی کوچک و
S2 : 06:05:19
یک سال و چند ماه بی وقفه تلاش کردم، با نقشی کوچک و گذرا در "قویتر"، بر آن شدم تا خود قویتر بر صحنه ای دیگر ظاهر شوم، با نقشی شاید کمی پر رنگتر از نقش قبلی.
در هر حال ،از آنچه اکنون هستم راضی ترم، تا آنچه دیروز بودم.
دعوتتان میکنم تا اینبار هم من و همبازی های مرا بر صحنه ای دیگر به تماشا بنشینید، تا دلگرمتر ،پنجاه پنجاه را پس پشت بگذاریم .