تیوال | وحید عمرانی: برای سحر خدایاری (دختر آبی): رفتی به سرابِ واهیِ
S3 : 15:57:18
برای سحر خدایاری (دختر آبی):

رفتی به سرابِ واهیِ آزادی
قصد تو چه بود جز پشیزی شادی

از آزادی چه ماند جز خواب و خیال
تو کشتۀ شعله های استبدادی