آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | قاصدک: عدالتِ جهانِ من خطِ تلخِ یک سکوت تا ابد بر لبانِ نیلگونِ دخترانگیست
S3 : 13:27:00 | com/org
عدالتِ جهانِ من
خطِ تلخِ یک سکوت تا ابد بر لبانِ نیلگونِ دخترانگیست
من دخترم
ولی
قبلِ هر صفت که رقصِ انحنایِ سینه را
به ذهن نقش میزند
آدم م!
و انتخاب میکنم...
تنِ تمامِ شهر من
زیر آلت ِِ ناخدای بی عدالتی
ضجه میزند
و هیچکس....
سهمم از تمام لذتِ جهان
خفتنم به زیر دست و پای حشر و نشر هجوِِ ... دیدن ادامه ›› واژه نیست
دخترم
و انتخاب نه رسالتم شاد بودنست.
فقط بدان
شب
همیشه ماندنی نمیشود !
"سحر"
در امتداد نیلیِ سپهر
"ندا"یِ دخترانگیست...


.......