تیوال | گروه همیاری درباره نمایش دستم را نگیر: خرید بلیت این نمایش، به کارگردانی سینا نورائی و با
S2 : 18:50:22
خرید بلیت این نمایش، به کارگردانی سینا نورائی و با بازی معصومه رکنی، محمد همایون، سعید شیری، نرگس ساکی آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید