تیوال | گروه همیاری درباره نمایش افرای ژاپنی: خرید بلیت این نمایش، به کارگردانی حسین کشفی اصل و با
S2 : 18:26:40
خرید بلیت این نمایش، به کارگردانی حسین کشفی اصل و با بازی حمید رحیمی، زری کریمی، کیمیا جواهری و ... با تخفیف روزهای نخست امروز (چهارشنبه) ساعت ۱۵ آغاز خواهد شد.
محمد لهاک ( آقای سوبژه ) این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید