کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | کاوه علیزاده: چهل و دو سالگی تکیه داده ام بر چهل و دوسالگی بر خشت هایی که گذاشته
S3 : 16:59:17 | com/org
چهل و دو سالگی

تکیه داده ام بر چهل و دوسالگی
بر خشت هایی که گذاشته ام
بر دیوار هایی که چیده ام
بر راه هایی که رفته ام
خنده هایی که کرده ام
اشک هایی که ریخته ام
بر آرزوهایی که بدست آورده ام
بر چیزهای که از دست داده ام
چهل و دوسالگی که می شوی
یعنی خیلی راه رفته ای
خیلی خشت چیده ای
خیلی ... دیدن ادامه ›› بدست آورده ای
خیلی از دست داده ای
اصلا چند ساله که میشوی
جهانت تمام می شود
اگر هر روز دوباره بدنیا نیایی
دوباره نگاه نکنی
دوباره آرزو نکنی
دوباره زمین نخوری
دوباره تجربه اش نکنی
اگر دوباره زندگی نکنی
زندگی مشتی خشت خام خواهد شد
که تا ثریا باید بچینی اش
بیهوده
بیهوده
بیهوده...
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید