تیوال | گروه همیاری درباره نمایش عطا را به لقایش بخشیدن: خرید بلیت این نمایش به کارگردانی کارگردان: مژگان جودکی
S3 : 20:30:35
خرید بلیت این نمایش به کارگردانی کارگردان: مژگان جودکی و بازی علی مختاری، مژگان جودکی، حسین گنج خانی، ملیحه رحمانی، با حضور بهروز پیروزیان و سعید رضایی، با هنرمندی مرشد ابوالفضل ورمزیار همینک آغاز شد.
میترا این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید