کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | سپهر: آنچنان کز صفر گردد رتبه‌ی اعداد بیش پایه‌ی این ناکسان از هیچ بالا
S3 : 15:12:25 | com/org


آنچنان کز صفر گردد رتبه‌ی اعداد بیش
پایه‌ی این ناکسان از هیچ بالا رفته است

#تسلی_استر‌آبادی


https://www.tiwall.com/wall/post/216587