تیوال | عطا صادقی درباره نمایش بهار شکنی: وقتی یه قصه‌ی دو خطی داری و دیگه هیچ، مجبوری جای خالی
S2 : 12:23:52
وقتی یه قصه‌ی دو خطی داری و دیگه هیچ، مجبوری جای خالی درام رو با فرم و با تکرارهای غیرضروری پر کنی. دو تا کار قبلی کارگردان یعنی دینید اینچ و نقاشی اشر رو خیلی دوست داشتم اما این کار رو نه.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید