تیوال | علیرضا پورکاظم درباره نمایش مشق شب: ضیافت شام فرویدی با نگاه سیاسی و نشاندادن استعاری ارتباط
S3 : 14:45:06
ضیافت شام فرویدی با نگاه سیاسی و نشاندادن استعاری ارتباط بین تربیت روانی و عمل سیاسی.
از متن کار،کارگردانی و اکثر بازی ها لذت بردم.اخرین قاب نمایش رو هم خیلی دوست داشتم.