تیوال | محمدرضا تیموری: روزگاری شده کارم خنده روز تنها به دلش پابنده گاری
S2 : 07:24:56
روزگاری شده کارم خنده
روز تنها به دلش پابنده
گاری بی روز به خوابی خفته
هر دو باهم شده کارم خنده
روز با گاری محنت ،با هم
روز-گاری نباشد سر هم
روزگاری شده بیگاری فهم
زجهان برده مرا این یک سهم
لیلا مظاهری، محمدرضا تیموری و سعید حاجتمند این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید