کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | محمدرضا تیموری: روزگاری شده کارم خنده روز تنها به دلش پابنده گاری بی روز به خوابی خف
S3 : 17:50:07 | com/org
روزگاری شده کارم خنده
روز تنها به دلش پابنده
گاری بی روز به خوابی خفته
هر دو باهم شده کارم خنده
روز با گاری محنت ،با هم
روز-گاری نباشد سر هم
روزگاری شده بیگاری فهم
زجهان برده مرا این یک سهم
لیلا مظاهری، محمدرضا تیموری و سعید حاجتمند این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید