تیوال | یاسر متاجی: به کوچه که آمدم فرود آمدی از آسمان چنان نرم که
S3 : 08:02:52

به کوچه که آمدم
فرود آمدی از آسمان
چنان نرم
که گلبرگ زعفران
خواب عصرگاهی اش
مدام بود.
و عابرانِ خیره برای ما
که ابر بودیم
دعای باران خواندند.
لختی مانده به استجابت
از هم دور شدیم
حتی اگر گفته باشم "دوستت دارم"
و حنجره ام شود تمام شهر
تصمیم تو به باریدن نبود
من ... دیدن ادامه » اما
با بوی دود
بوی خاک
سرازیر شدم
به عابران خشمگین لبخند زدم
منی که آسمان توام
وعده دادم
در یکی از همین روزها
که نان برچیده شود از کف خیابان
خواهی بارید

یاسر متاجی
مریم اسدی، نسیبه، سعید حاجتمند و تیلا بختیاری این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید