تیوال | وحید عمرانی درباره فیلم پارادایس:
S3 : 00:15:11
فاجعه، شعاری، سفارشی و فاقد هر گونه ارزش هنری.
celine این را خواند
ماهرو رستمی و نرگس این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید