تیوال | گروه همیاری درباره نمایش امیر کبیر: خرید بلیت این نمایش در خانه نمایش شهر قم به کارگردانی
S2 : 21:38:34
خرید بلیت این نمایش در خانه نمایش شهر قم به کارگردانی محمدرضا شاه مردی و بازی مرتضی ایجادی، داریوش پور آرین، محمد یوسفی، مرضیه فتخانی، فاطمه آخوندیان، باران سپهری، فاطمه خوش سخن با تخفیف روزهای نخست همینک آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید