کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | امید نمازی شیرازی درباره نمایش ما همه بابک بقراطیم: در دورانی که نمایش نامه نوسی رو به نابودی هستش و نویسندگان تو ایران، ب
S3 : 17:18:52 | com/org
در دورانی که نمایش نامه نوسی رو به نابودی هستش و نویسندگان تو ایران، به خاطر این که مجوز چاپ بگیرند یا نمایشنامه هاشون اجازه ی اجرا شدن بگیره خودشون رو اخته کردن،دیدن نمایش ما همه بابک بقراطیم رو به همه پیشنهاد میکنم. این نمایشنامه ثابت میکند که هنوز هم نویسندگانی هستند که اخته نشدن و هنوز هم تو این دوران که تاتر مرده،امثال محمد میرعلی اکبری زنده هستند و تاتر رو با شرافت،با تکنیک،با قدرت اجرا میکنند.