آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | سها تابان درباره نمایش در انتظار ماهی سیا متوسط: با احترام به تمامی عوامل نمایش و خدا قوت به همگی متاسفانه باید بگوی
S3 : 06:41:43 | com/org
با احترام به تمامی عوامل نمایش و خدا قوت به همگی

متاسفانه باید بگویم این کار را برای تماشا پیشنهاد نمی دهم.

تنها نقاط قوت کار متن بود و برخی بازی ها( اغلب نقشهای فرعی ) ... اجرا و کارگردانی ضعف های بسیاری داشت . نوع شیوه ی اجرا همسو با متن نبود یا لااقل کارگردان نتوانسته بود از پس این شیوه ی اجرا بربیاید.
اجرا به شدت از عدم تحلیل متن و عدم هدایت بازیگران (چه در بیان احساس و اندیشه و چه شیوه ی بیانی بدن و چه میزانسن ها) رنج می برد...
همیشه سعی میکنم روی اجراهای قوی نظرات مفصل بنویسم و برای اجراهای فقط در حد دلیل و برهانی برای اینکه پیشنهاد به ... دیدن ادامه ›› نرفتن داده ام.

این اجرا را به احترام یکی از دوستان قدیمی ام که در کار بازی می کرد رفتم و به تماشا نشستم و لاغیر ( و البته بلیط تهیه کردم و بلیط مهمان نداشتم ..ایموجی لبخند )