تیوال | امین فروغی درباره نمایش بانو آئویی: خواهش میکنم این روش رو برای تبلیغ کارتون انجام ندید
S2 : 22:36:24
خواهش میکنم این روش رو برای تبلیغ کارتون انجام ندید
این اکانت های دو روز و سه روزه نه تنها هیچ کمکی نمیکنه بلکه مخاطب رو نسبت به کارگردان و همه عوامل اجرایی بدبین میکنه